Wydziały

 

Wydziały Sądu Rejonowego w Kartuzach

I Wydział Cywilny

ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy

I piętro, pok. nr 14

tel. 58 694 94 10

wydzialcywilny@kartuzy.sr.gov.pl

 

Właściwość Wydziału:

sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru gmin Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno i Żukowo

 

Przewodniczący Wydziału: SSR Barbara Dunst

Zakres obowiązków przewodniczącego wydziału:

przewodniczy Wydziałowi I Cywilnemu spełniając czynności wynikające z §§ 57, 58, 60, 90 ust. 1, 94, 95, 96, 98 ust. 2 i innych Regulaminu urzędowania sądów powszechnych – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 38 poz. 249), a w szczególności: kieruje całokształtem pracy wydziału, sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą sekretariatu wydziału, sprawuje nadzór nad pracą sędziów Wydziału I Cywilnego,

sprawuje nadzór nad wykonawstwem orzeczeń w podległym wydziale.

Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Alicja Benkowska-Szocik

Kierownik sekretariatu: Elżbieta Drejer

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22; z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

 

II Wydział Karny

ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy

I piętro, pok. nr 24

tel. 58 694 94 20

wydzialkarny@kartuzy.sr.gov.pl

 

Właściwość Wydziału:

sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno i Żukowo’

 

Przewodniczący Wydziału: SSR Adam Skórzewski

Zakres obowiązków przewodniczącego wydziału:

 

Wykonuje czynności Przewodniczącego II Wydziału Karnego:

określone w §§ 57, 58, 60, 90 ust. 1, 94, 95, 96, 98 ust. 2, 273, 274, 275, 277, 278 i innych, a ponadto czynności przewodniczącego określone w Dziale V Regulaminu urzędowania sądów powszechnych – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 38 poz. 249), sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą sekretariatu wydziału, sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą sędziów Wydziału II Karnego, sprawuje nadzór nad wykonaniem orzeczeń wydanych w wydziale, sprawuje nadzór nad realizacją należności sądowych z Wydziału II Karnego, rozpoznaje wnioski o wyznaczenie obrońcy i pełnomocnika z urzędu w sprawach podlegających rozpoznaniu w tym wydziale, oraz wnioski o cofnięcie wyznaczenia obrońcy.

 

Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Aleksandra Śledzińska

zakres obowiązków z-cy przewodniczącego wydziału:

zastępuje Przewodniczącą Wydziału w wykonywaniu jej obowiązków

 

Kierownik sekretariatu: Krystyna Kolpacz

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22; z 2004 r. Nr 6, poz. 22/.

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy

II piętro, pok. nr 29

tel. 58 694 94 30

e-mail: wydzialrodzinny@kartuzy.sr.gov.pl

 

Właściwość Wydziału:

sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw – z obszaru gmin Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno i Żukowo.

 

Przewodnicząca Wydziału: SSR Iwona Werengowska

 

Wykonuje czynności przewodniczącego wydziału określone w §§ 57, 58, 60, 90 ust. 4, 94, 95, 96, 98 ust. 2, §204 i innych Regulaminu urzędowania sądów powszechnych – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 38 poz. 249), a w szczególności: sprawuje nadzór nad pracą sekretariatu wydziału,  przyjmuje interesantów w sprawach skarg na pracę wydziału, sprawuje nadzór nad wykonawstwem orzeczeń w podległym wydziale.

 

Kierownik sekretariatu: Maria Walkusz

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22; z 2004 r. Nr 6, poz. 22/

 

IV Wydział Pracy

ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy

I piętro, pok. nr 13

tel. 58 694 94 40

e-mail: wydzialpracy@kartuzy.sr.gov.pl

 

Właściwość Wydziału:

sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Kartuzach i Kościerzyny.

 

Przewodniczący Wydziału: SSR Maria Jaroch-Wąsowska

Zakres obowiązków przewodniczącego wydziału:

 

Wykonuje czynności przewodniczącego Wydziału IV Pracy określone w §§ 57, 58, 60, 90 ust. 1, 94, 95, 96, 98 ust. 2 i innych Regulaminu urzędowania sądów powszechnych – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 38 poz. 249), a w szczególności: sprawuje nadzór nad pracą sekretariatu Wydziału IV Pracy i przyjmuje interesantów w sprawach skarg na prace wydziału.

 

Kierownik sekretariatu: Ewa Sikora

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22; z 2004 r. Nr 6, poz. 22/

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Kościuszki 1, 83-300 Kartuzy

tel. 58 681 43 14

e-mail: wydzialksiag@kartuzy.sr.gov.pl

 

 Właściwość Wydziału:

sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu oraz gmin Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno i Żukowo,

 

Przewodnicząca Wydziału: Referendarz sądowy Aleksandra Haczkiewicz

Zakres obowiązków przewodniczącej wydziału:

Wykonuje czynności przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych określone w §§ 57,58, 60, 90 ust. 1, 94, 95, 96, 98 ust. 2, 201, 202 i innych Regulaminu urzędowania sądów powszechnych – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 38 poz. 249), a w szczególności: kieruje całokształtem pracy wydziału, nadzoruje pracę sekretariatu, nadzoruje wykonawstwo orzeczeń z podległego jej wydziału; sprawuje nadzór nad pracą referendarzy sądowych w Wydziale V.

Zastępca Przewodniczącego Wydziału: Starszy referendarz sądowy Barbara Cylke

Kierownik sekretariatu: Lidia Merchel

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22; z 2004 r. Nr 6, poz. 22.

 Opublikowano przez o 10:08