Przemoc w rodzinie

 

Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – aktualizacja czerwiec 2018 r.

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa (aktualizacja na dzień 06.07.2018 roku)

Podmioty udzielające pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie

Informator teleadresowy – dane podmiotów udzielających pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie w 2018 roku

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim

Podmioty systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie/powiecie 2018

Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego w województwie kujawsko-pomorskim (stan na czerwiec 2018 roku)

Rejestr placówek tymczasowego schronienia 2018

Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego województwa warmińsko – mazurskiego stan na dzień 30 czerwca 2018r

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2018 r

Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim stan na dzień 6 lipca 2018 r

Wykaz Powiatów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w 2018r

Wykaz Zespołów Interdyscyplinarnych 2018

Wykaz – Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2018 r

Komunikat !!!

Od dnia 24.02.2020 r. wejście do Sądu Rejonowego w Kartuzach
odbywa się poprzez kontrolę za pomocą wykrywacza metalu oraz prześwietlania bagażu przez aparaturę RTG. Osoby uprawnione są  zwolnione z procedury kontroli za okazaniem legitymacji służbowej.