Przemoc w rodzinie

 

Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – aktualizacja czerwiec 2018 r.

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa (aktualizacja na dzień 06.07.2018 roku)

Podmioty udzielające pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie

Informator teleadresowy – dane podmiotów udzielających pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie w 2018 roku

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim

Podmioty systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie/powiecie 2018

Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego w województwie kujawsko-pomorskim (stan na czerwiec 2018 roku)

Rejestr placówek tymczasowego schronienia 2018

Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego województwa warmińsko – mazurskiego stan na dzień 30 czerwca 2018r

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2018 r

Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim stan na dzień 6 lipca 2018 r

Wykaz Powiatów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w 2018r

Wykaz Zespołów Interdyscyplinarnych 2018

Wykaz – Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2018 r

UWAGA !!!

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2, WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO I ZAKWALIFIKOWANIEM POWIATU KARTUSKIEGO DO „OBSZARU CZERWONEGO” ZOSTAJĄ WPROWADZONE NASTĘPUJĄCE OGRANICZENIA W PRACY SĄDU REJONOWEGO W KARTUZACH:

  1. OD DNIA 29 WRZEŚNIA 2020 R. DO ODWOŁANIA NASTĘPUJE ZAMKNIĘCIE DLA INTERESANTÓW:

– BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW – INFORMECJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SĄDU MOŻNA UZYSKAĆ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (nie dotyczy czytelni akt, gdzie przyjmowane będą jedynie osoby uprzednio umówione telefonicznie lub drogą elektroniczną),

– BIURA PODAWCZEGO – MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA KORESPONDENCJI WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB DO SPECJALNEGO POJEMNIKA WYSTAWIONEGO PRZED WEJŚCIEM DO SĄDU (nie dotyczy Prokuratury Rejonowej w Kartuzach, KPP Kartuzy, Urzędu Skarbowego w Kartuzach     i Komorników Sądowych działających przy SR w Kartuzach),

– KASY – MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA OPŁAT WYŁĄCZNIE W DRODZE PRZELEWÓW NA RACHUNKI BANKOWE SĄDU.

  1. UPRASZA SIĘ OSOBY OBJĘTE KWARANTANNĄ LUB NADZOREM EPIDEMIOLOGICZNYM, A WEZWANE DO SĄDU O WCZEŚNIEJSZE INFORMOWANIE O TYM FAKCIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  2. WSZYSTKIE ROZPRAWY I POSIEDZENIA JAWNE WYZNACZONE W SĄDZIE REJONOWYM W KARTUZACH ODBĘDĄ SIĘ W USTALONYCH WCZEŚNIEJ TERMINACH.

W dniu 19.10.2020r. oraz 26.10.2020r. Biuro Obsługi Interesantów będzie czynne do godz. 15:30