Nieodpłatna pomoc prawna

 
  1. Zakres możliwej do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

  1. Komu przysługuje i w jaki sposób wykazać uprawnienie do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,

3) kombatantom,

4) weteranom i weteranom poszkodowanym,

5) która nie ukończyła 26 lat,

6) która ukończyła 65 lat,

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,

8) która jest w ciąży.

 

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa powyżej w:

1) pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny,

3) pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,

5) pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

7) pkt 8 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

  1. Adresy i godziny funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej działających na terenie powiatu kartuskiego:

 

Urząd Miejski, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy tel. 58 694 51 58 (wejście od strony ul. 3 Maja)

godziny otwarcia punktu:

w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach 8.00 – 12.00

w piątki w godzinach 12.30 – 16.30

Pomoc w punkcie jest udzielana przez radcę prawnego

 

Dawne salki katechetyczne. ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice tel. 609 180 637

godziny otwarcia punktu:

w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15.30 – 19.30

we wtorki w godzinach 12.00 – 16.00

w czwartki w godzinach 8.00-12.00

Pomoc w punkcie jest udzielana przez adwokata

 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Jana Heweliusza, ul. Armii Krajowej 2e, 83-330 Żukowo tel. 697 444 044

godziny otwarcia punktu:

w okresie wakacyjnym 25.06.2018 r. – 31.08.2018 r.

w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8.00 – 12.00

we wtorki w godzinach 9.00 – 13.00

w czwartki w godzinach 10.00 – 14.00

w okresie 01.09.2018 r. – 31.12.2018 r.

w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15.00 – 19.00

we wtorki w godzinach 9.00 – 13.00

w czwartki w godzinach 10.00 – 14.00

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową – Anteris Fundacja Pomocy Prawnej (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)

 

Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana III Sobieskiego 15a, 83-322 Stężyca tel. 58 684 33 54

godziny otwarcia punktu:

w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00 – 12.00

w czwartki w godzinach 13.00 – 17.00

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową – Instytut Aktywizacji Regionów (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)

 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno tel. 661 998 166

godziny otwarcia punktu:

w poniedziałki w godzinach 15.15 – 19.15

we wtorki i środy w godzinach 14.00 – 18.00

w czwartki w godzinach 15.00 – 19.00

piątki w godzinach 8.00 – 12.00

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową – Fundacja Honeste Vivere (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)

 

Telefony w punktach działają jedynie w godzinach ich otwarcia.

 

  1. Darmowa Pomoc Prawna  www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl
 Opublikowano przez o 09:19