Nieodpłatna pomoc prawna

 

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2019.294 oraz Dz.U.2020.875):

https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-ze-zmiana-przepisow-ustawy-o.html

Zestawienie zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2:

https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-zmian-w-ustawie-o-nieodplatnej-pomocy.html

Komunikat w związku z opracowaniem zaleceń Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego:

https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-zwiazku-z-opracowaniem-zalecen.html

Zasady świadczenia nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku z epidemią COVID-19:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html

  1. Nieodpłatna pomoc prawna:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

3a) nieodpłatną mediację,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Komu przysługuje uprawnienie do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą korzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed uzyskaniem pomocy, osoba uprawniona musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

KARTUZY – Urząd Miejski, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy (wejście od strony ul. 3 Maja, dla osób mających trudności w poruszaniu się po schodach wejście od strony ul. Hallera) – punkt umiejscowiony jest na parterze obok oddziału Banku PKO

godziny otwarcia punktu:

w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach 8.00 – 12.00

w piątki w godzinach 12.30 – 16.30

Pomoc w punkcie jest udzielana przez radcę prawnego

SIERAKOWICE – Dworzec kolejowy, ul. Piwna 23, 83-340 Sierakowice – punkt umiejscowiony jest na I piętrze (dla osób mających trudności w poruszaniu się dostępna jest winda)

godziny otwarcia punktu:

w poniedziałki i środy w godzinach 8.00 – 12.00

we wtorki w godzinach 12.30 – 16.30

w czwartki i piątki w godzinach 11.00-15.00

Pomoc w punkcie jest udzielana przez adwokata

ŻUKOWO – Centrum Kultury „Spichlerz”, ul. 3 Maja 9c, 83-330 Żukowo – punkt umiejscowiony jest na I piętrze (dla osób mających trudności w poruszaniu się dostępna jest winda)

godziny otwarcia punktu:

w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 15.00 – 19.00

we wtorki i środy w godzinach 8.00 – 12.00

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową – fundacja Instytut Aktywizacji Regionów (pomoc prawna jest udzielana przez radców prawnych)

2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

STĘŻYCA – budynek OSP, ul. Królewska 6, 83-322 Stężyca – punkt umiejscowiony jest na parterze, poczekalnia do punktu mieści się w wejściu do biblioteki

w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00 – 12.00

w czwartki w godzinach 13.00 – 17.00

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie OVUM

CHMIELNO – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno – punkt umiejscowiony jest na parterze

godziny otwarcia punktu:

w poniedziałki w godzinach 15.00 – 19.00

we wtorki, środy i czwartki w godzinach 14.00 – 18.00

w piątki w godzinach 8.00 – 12.00

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową – fundacja Instytut Aktywizacji Regionów

Na wizytę w poszczególnych punktach obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 536-006-810 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 11:00 lub poprzez internetowy system rejestracji na stronie: https://kartuzy.npp-24.pl/.

3. Darmowa Pomoc Prawna  www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.kartuskipowiat.com.pl w zakładce „dla mieszkańców” – „nieodpłatna pomoc prawna”.

 Opublikowano przez o 09:19

UWAGA !!!

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2, WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO I ZAKWALIFIKOWANIEM POWIATU KARTUSKIEGO DO „OBSZARU CZERWONEGO” ZOSTAJĄ WPROWADZONE NASTĘPUJĄCE OGRANICZENIA W PRACY SĄDU REJONOWEGO W KARTUZACH:

  1. OD DNIA 29 WRZEŚNIA 2020 R. DO ODWOŁANIA NASTĘPUJE ZAMKNIĘCIE DLA INTERESANTÓW:

– BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW – INFORMECJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SĄDU MOŻNA UZYSKAĆ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (nie dotyczy czytelni akt, gdzie przyjmowane będą jedynie osoby uprzednio umówione telefonicznie lub drogą elektroniczną),

– BIURA PODAWCZEGO – MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA KORESPONDENCJI WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB DO SPECJALNEGO POJEMNIKA WYSTAWIONEGO PRZED WEJŚCIEM DO SĄDU (nie dotyczy Prokuratury Rejonowej w Kartuzach, KPP Kartuzy, Urzędu Skarbowego w Kartuzach     i Komorników Sądowych działających przy SR w Kartuzach),

– KASY – MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA OPŁAT WYŁĄCZNIE W DRODZE PRZELEWÓW NA RACHUNKI BANKOWE SĄDU.

  1. UPRASZA SIĘ OSOBY OBJĘTE KWARANTANNĄ LUB NADZOREM EPIDEMIOLOGICZNYM, A WEZWANE DO SĄDU O WCZEŚNIEJSZE INFORMOWANIE O TYM FAKCIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  2. WSZYSTKIE ROZPRAWY I POSIEDZENIA JAWNE WYZNACZONE W SĄDZIE REJONOWYM W KARTUZACH ODBĘDĄ SIĘ W USTALONYCH WCZEŚNIEJ TERMINACH.

W dniu 19.10.2020r. oraz 26.10.2020r. Biuro Obsługi Interesantów będzie czynne do godz. 15:30