Jak złożyć pozew o rozwód?

 

W celu rozpoczęcia procesu rozwodowego małżonek, który chce się rozwieść, powinien złożyć pozew .

Pozew powinien zawierać następujące dane:

– imię, nazwisko i dokładny adres powoda (czyli osoby domagającej się orzeczenia rozwodu)

– imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego (czyli drugiego małżonka)

W pozwie należy określić czego powód żąda, tj:

– orzeczenia rozwodu, z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie

– orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi

– orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci

Pozew powinien zawierać uzasadnienie w którym należy wskazać przyczyny wystąpienia o rozwód.

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć:

– skrócony odpis aktu małżeństwa

– odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych dzieci , o ile są małoletnie

Opłata stała od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Uiszcza się ją poprzez naklejenie na pozew znaków opłaty sądowej lub wpłacając na konto Sądu Okręgowego

38 10 10 11 40 00 66 79 22 31 00 00 00

Pozew należy złożyć w biurze podawczym Sądu Okręgowego – pokój nr 3 , lub przesłać na wskazany we wzorze adres.

Załączniki:
Pozew -rozwód [ ] 29 Kb
 Opublikowano przez o 10:27

UWAGA !!!

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2, WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO I ZAKWALIFIKOWANIEM POWIATU KARTUSKIEGO DO „OBSZARU CZERWONEGO” ZOSTAJĄ WPROWADZONE NASTĘPUJĄCE OGRANICZENIA W PRACY SĄDU REJONOWEGO W KARTUZACH:

  1. OD DNIA 29 WRZEŚNIA 2020 R. DO ODWOŁANIA NASTĘPUJE ZAMKNIĘCIE DLA INTERESANTÓW:

– BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW – INFORMECJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SĄDU MOŻNA UZYSKAĆ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (nie dotyczy czytelni akt, gdzie przyjmowane będą jedynie osoby uprzednio umówione telefonicznie lub drogą elektroniczną),

– BIURA PODAWCZEGO – MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA KORESPONDENCJI WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB DO SPECJALNEGO POJEMNIKA WYSTAWIONEGO PRZED WEJŚCIEM DO SĄDU (nie dotyczy Prokuratury Rejonowej w Kartuzach, KPP Kartuzy, Urzędu Skarbowego w Kartuzach     i Komorników Sądowych działających przy SR w Kartuzach),

– KASY – MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA OPŁAT WYŁĄCZNIE W DRODZE PRZELEWÓW NA RACHUNKI BANKOWE SĄDU.

  1. UPRASZA SIĘ OSOBY OBJĘTE KWARANTANNĄ LUB NADZOREM EPIDEMIOLOGICZNYM, A WEZWANE DO SĄDU O WCZEŚNIEJSZE INFORMOWANIE O TYM FAKCIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  2. WSZYSTKIE ROZPRAWY I POSIEDZENIA JAWNE WYZNACZONE W SĄDZIE REJONOWYM W KARTUZACH ODBĘDĄ SIĘ W USTALONYCH WCZEŚNIEJ TERMINACH.

W dniu 19.10.2020r. oraz 26.10.2020r. Biuro Obsługi Interesantów będzie czynne do godz. 15:30