Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sądu Rejonowego w Kartuzach 

 

Stworzona została na udostępnionej przez MSWiA platformie ePUAP (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej).
Z tego względu korzystanie z niej jest możliwe tylko dla posiadaczy konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne.

Adres skrzynki na platformie ePUAP:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Sądu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Sądu (7.30 – 15.00, w poniedziałki do 18.00) do Biura Podawczego Sądu, mieszczącego się w pok. 10 budynku przy ul. Kościuszki 26 w Kartuzach, na następujących nośnikach danych:

a) dyskietka 1,44 MB (3,5″)
b) pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c) płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

a) DOC, RTF
b) XLS
c) CSV
d) TXT
e) GIF, TIF, BMP, JPG
f) PDF
g) powyższe formaty mogą być skompresowane do postaci ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

 

 Opublikowano przez o 09:57

UWAGA !!!

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2, WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO I ZAKWALIFIKOWANIEM POWIATU KARTUSKIEGO DO „OBSZARU CZERWONEGO” ZOSTAJĄ WPROWADZONE NASTĘPUJĄCE OGRANICZENIA W PRACY SĄDU REJONOWEGO W KARTUZACH:

  1. OD DNIA 29 WRZEŚNIA 2020 R. DO ODWOŁANIA NASTĘPUJE ZAMKNIĘCIE DLA INTERESANTÓW:

– BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW – INFORMECJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SĄDU MOŻNA UZYSKAĆ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (nie dotyczy czytelni akt, gdzie przyjmowane będą jedynie osoby uprzednio umówione telefonicznie lub drogą elektroniczną),

– BIURA PODAWCZEGO – MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA KORESPONDENCJI WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB DO SPECJALNEGO POJEMNIKA WYSTAWIONEGO PRZED WEJŚCIEM DO SĄDU (nie dotyczy Prokuratury Rejonowej w Kartuzach, KPP Kartuzy, Urzędu Skarbowego w Kartuzach     i Komorników Sądowych działających przy SR w Kartuzach),

– KASY – MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA OPŁAT WYŁĄCZNIE W DRODZE PRZELEWÓW NA RACHUNKI BANKOWE SĄDU.

  1. UPRASZA SIĘ OSOBY OBJĘTE KWARANTANNĄ LUB NADZOREM EPIDEMIOLOGICZNYM, A WEZWANE DO SĄDU O WCZEŚNIEJSZE INFORMOWANIE O TYM FAKCIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  2. WSZYSTKIE ROZPRAWY I POSIEDZENIA JAWNE WYZNACZONE W SĄDZIE REJONOWYM W KARTUZACH ODBĘDĄ SIĘ W USTALONYCH WCZEŚNIEJ TERMINACH.

W dniu 19.10.2020r. oraz 26.10.2020r. Biuro Obsługi Interesantów będzie czynne do godz. 15:30