Kwi 062018
 

UWAGA

 

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie   w  formie  elektronicznej.

 

Papierowe znaki opłaty sądowej   mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r.

 

Po tej dacie:

  • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
  • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
  • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie – decyduje data stempla pocztowego).

 

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej E-znaki będą generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

 

E-znaki są możliwe do nabycia:

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem       https://oplaty.ms.gov.pl;
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).
 Opublikowano przez o 15:03
Gru 192017
 

W dniu w 02 października 2017r. w Sądzie Rejonowym w Kartuzach I Wydziale Cywilnym został złożony przez Danutę Cywińską wykaz inwentarza po Czesławie Zatońskiej, córce Władysława i Stanisławy, PESEL 31072005226, zmarłej w dniu 02 kwietnia 2017r., ostatnio stale zamieszkałej w Przodkowie, przy ulicy Za Strumykiem 78, 83-304 Przodkowo.
Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 13:29
Gru 012017
 

„W Sądzie Rejonowym w Kartuzach w Wydziale I Cywilnym w dniu 01 grudnia 2017r. w sprawie sygn. akt I Ns 542/17 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Wiesławie Beacie Borowieckiej (córce Romana Alojzego i Teresy), zmarłej w dniu 28 czerwca 2013r. w Gdańsku, PESEL 70031500802, ostatnio stale zamieszkałej w Sznurkach.
Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”,

 Opublikowano przez o 13:51
Lis 152017
 

„W Sądzie Rejonowym w Kartuzach w Wydziale I Cywilnym w dniu 23 października 2017r. w sprawie sygn. akt I Ns 397/17 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Józefie Wieliczko (synu Stefana i Elżbiety), zmarłym w dniu 09 grudnia 2011r. w Sierakowicach, PESEL 48041902956, ostatnio stale zamieszkałym w Sierakowicach.
Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”;

 Opublikowano przez o 16:15
Lis 152017
 

I Ns 400/17

„W Sądzie Rejonowym w Kartuzach w Wydziale I Cywilnym w dniu 13 listopada 2017 r. w sprawie sygn. akt z I Ns 400/17 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Andrzeju Kaczmarku (synu Jerzego i Ireny), zmarłym w dniu 04 marca 2017r. w miejscowości Kolonia, PESEL 61061709752, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Kolonia.
Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

 Opublikowano przez o 16:03
Paź 202017
 

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352z późn. zm.), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego trybu oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, które zostały określone w pkt 5 preambuły dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r.
Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, informację sektora publicznego stanowią wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego (tj. np. dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe) umożliwiające ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów bądź usług (elektronicznych), a więc dających możliwość ponownego wykorzystania w usługach sektora prywatnego – bazy danych, systemy nawigacyjne, historyczne zestawienia statystyczne, prognozy, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne, gospodarcze, prawne, itp.
Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Ustawa określa też ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające m.in.:
• z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
• ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);
• z przepisów innych ustaw;
• z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).
Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
• udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Kartuzach,
• przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (sugerowany wzór wniosku poniżej)

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
• nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
• została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
• będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
• została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wnioski mogą być wnoszone:

• w formie pisemnej w Biurze Podawczym Sądu, w tym z wykorzystaniem faksu (+48 58 694 94 03);
• w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;
• e-mailem na adres srkartuzy@kartuzy.sr.gov.pl.

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.
Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany:
• przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
• informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);
• składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
• odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty.
Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Sąd Rejonowy w Kartuzach, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Sądu Rejonowego w Kartuzach
Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacje sektora publicznego udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:
informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Sądu Rejonowego w Kartuzach;
1. należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;
2. jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania;
3. jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;
4. poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacja sektora publicznego wytworzona w Sądzie Rejonowym w Kartuzach jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.
W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca zobowiązany może zostać do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu
W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) z tym, że:
• przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
• skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 Opublikowano przez o 09:27
Wrz 142017
 

W związku z dużym zainteresowaniem przypominamy, że postanowieniem z dnia 24 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ ogłosił upadłość likwidacyjną spółki Pożyczka Gotówkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Tarnowie. Termin zgłaszania wierzytelności upływa w dniu 2 listopada 2017 r. Wierzytelności należy zgłaszać pod sygnaturą VI GUp 146/17 do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ. Przypominamy, że nie zgłoszenie wierzytelności w podanym terminie powoduje utratę możliwości powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

 Opublikowano przez o 13:47
Wrz 052017
 

Sygn. akt I Ns 307/17

 

ZARZĄDZENIE

Dnia 26 czerwca 2017 roku

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

w Wydziale I Cywilnym – Marta Sewerynek-Strzyżewska

po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2017 roku w Kartuzach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy wszczętej na skutek złożenia przez Danielę Goryszewską wykazu inwentarza po zmarłym Lechu Goryszewskim

 

zarządza:

 

na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kartuzach oraz na tablicy ogłoszeń Sądu zamieścić ogłoszenie o treści:

„W dniu 14 czerwca 2017r. w Sądzie Rejonowym w Kartuzach I Wydziale Cywilnym został złożony przez Danielę Goryszewską wykaz inwentarza po Lechu Goryszewskim, synu Tadeusza Jana i Marianny, PESEL 49051808670, zmarłym w dniu 30 kwietnia 2016r. w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Mezowie.

Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”.

 Opublikowano przez o 11:57

Komunikat !!!

Od dnia 24.02.2020 r. wejście do Sądu Rejonowego w Kartuzach
odbywa się poprzez kontrolę za pomocą wykrywacza metalu oraz prześwietlania bagażu przez aparaturę RTG. Osoby uprawnione są  zwolnione z procedury kontroli za okazaniem legitymacji służbowej.