sad4

Lut 182019
 

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Kartuzach informuje, iż w ramach obchodzonego w dniach 18-24 lutego 2019r. „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, w Sądzie Rejonowym w Kartuzach przy ul. Kościuszki 26 będą udzielane porady dla osób pokrzywdzonych w wyniku popełnienia przestępstw.

Osoby pokrzywdzone będą mogły dowiedzieć się, jakie przysługują im uprawnienia oraz jakie są sposoby dochodzenia praw naruszonych w wyniku popełnienia przestępstw.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o zgłoszenie się w dniach 18 – 22 lutego 2019 r. w godzinach 9:00 – 14:00 do pokoju nr 16 (I piętro) do Oddziału Administracyjnego, gdzie zostaną  skierowani do osób pełniących w danym dniu dyżur.

 Opublikowano przez o 15:22
Gru 042018
 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 

07.12.2018r. z uwagi na prace konserwacyjne systemów informatycznych Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych nie będzie przyjmował i wydawał elektronicznych odpisów z ksiąg wieczystych. Wnioski o odpisy ksiąg wieczystych można składać i odbierać w każdym  Wydziale Ksiąg Wieczystych innego sądu rejonowego.

Za utrudnienia przepraszamy

 Opublikowano przez o 14:16
Cze 112018
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

2018-05-24

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Kartuzach z siedzibą w Kartuzach ul. Kościuszki 26   83 – 300 Kartuzy, tel. 58 694-94-00 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji zadań Ministra Sprawiedliwości.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. e RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości: Inspektor ochrony danych, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa, adres e-mail: iod@ms.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

W   związku   z   funkcjonowaniem   systemów   teleinformatycznych   w   resorcie sprawiedliwości niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 Opublikowano przez o 15:31
Kwi 062018
 

UWAGA

 

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie   w  formie  elektronicznej.

 

Papierowe znaki opłaty sądowej   mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r.

 

Po tej dacie:

  • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
  • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
  • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie – decyduje data stempla pocztowego).

 

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej E-znaki będą generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

 

E-znaki są możliwe do nabycia:

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem       https://oplaty.ms.gov.pl;
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).
 Opublikowano przez o 15:03
Gru 192017
 

W dniu w 02 października 2017r. w Sądzie Rejonowym w Kartuzach I Wydziale Cywilnym został złożony przez Danutę Cywińską wykaz inwentarza po Czesławie Zatońskiej, córce Władysława i Stanisławy, PESEL 31072005226, zmarłej w dniu 02 kwietnia 2017r., ostatnio stale zamieszkałej w Przodkowie, przy ulicy Za Strumykiem 78, 83-304 Przodkowo.
Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 13:29
Gru 012017
 

„W Sądzie Rejonowym w Kartuzach w Wydziale I Cywilnym w dniu 01 grudnia 2017r. w sprawie sygn. akt I Ns 542/17 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Wiesławie Beacie Borowieckiej (córce Romana Alojzego i Teresy), zmarłej w dniu 28 czerwca 2013r. w Gdańsku, PESEL 70031500802, ostatnio stale zamieszkałej w Sznurkach.
Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”,

 Opublikowano przez o 13:51