Kwi 212020
 

W Sądzie Rejonowym w Kartuzach w I Wydziale Cywilnym w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie sygn. akt I Ns 458/17 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Michale Tadeuszu Falkiewiczu, PESEL 48071201577, synu Kazimierza i Janiny, zmarłym w dniu 7 lutego 2016 r. w Baninie, ostatnio stale zamieszkałym w Baninie.

Poucza się, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

W dniu 14 sierpnia 2020r.(piątek) Sąd Rejonowy w Kartuzach będzie nie czynny w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020r. (sobota), tj.w dniu wolnym od pracy.