Komunikat !!!

Od dnia 24.02.2020 r. wejście do Sądu Rejonowego w Kartuzach
odbywa się poprzez kontrolę za pomocą wykrywacza metalu oraz prześwietlania bagażu przez aparaturę RTG. Osoby uprawnione są  zwolnione z procedury kontroli za okazaniem legitymacji służbowej.

Informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach wznawia pracę orzeczniczą, przy zachowaniu niżej podanych zasad bezpieczeństwa na czas stanu epidemii:

Reguły wejście i poruszania się po budynku

• dostęp do budynku Sądu Rejonowego w Kartuzjach mają wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, nieobjęte kwarantanną ani zamieszkujące wspólnie z osobami odbywającymi kwarantannę;
• dostęp do budynku sądu jest ograniczony do osób:
– udających się do Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawczego, kasy,
– stawiających się na rozprawy lub posiedzenia,
– stawiających się na wezwanie kuratorów,
– udających się na umówione spotkanie z Prezesem Sądu, Wiceprezesem Sądu czy Przewodniczącym Wydziału,
• osoby te zostaną wpuszczone po okazaniu ochronie wezwania/zawiadomienia lub sprawdzeniu przez ochronę na liście osób wezwanych/zawiadomionych, potwierdzeniu spotkania i nie wcześniej niż na 15 minut przed wyznaczoną godziną rozprawy/posiedzenia/spotkania – w związku z powyższym uprasza się o nie przychodzenie wcześniej;
• osoby wchodzące do sądu i przemieszczające się po budynku są obowiązane poddać się następującym rygorom:
– badaniu temperatury bezdotykowym termometrem (osoby o podwyższonej temperaturze nie zostaną wpuszczone),
– noszeniu maseczki osłaniającej usta i nos lub przyłbicy w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką (osoby bez jakiejkolwiek osłony twarzy nie zostaną wpuszczone),
– dezynfekcji rąk przy wejściu,
– poruszaniu się po terenie sądu jedynie w strefach związanych z czynnościami, z powodu których wynikło stawiennictwo;

Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze, kasa

• otwarcie z dniem 1 czerwca 2020 r. dla interesantów Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawczego i kasy sądu odbywa się na następujących zasadach:
– osoby udające się do Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawczego czy kasy zostaną wpuszczone po przestawieniu powodu wizyty,
– przywracane jest korzystanie z systemu kolejkowego,
– w Biurze Obsługi Interesantów będą mogły przebywać (poza obsługą) maksymalnie cztery osoby – dwie obsługiwane na stanowiskach obsługi i po jednej w każdej z czytelni akt;
– w części wspólnej (korytarz) będzie mogło przebywać – po pobraniu numeru z systemu kolejkowego – maksymalnie 5 osób, w wyznaczonych do tego miejscach, kolejne będą oczekiwać na wejście do budynku na zewnątrz (po zgłoszeniu woli wejścia ochronie) i będą wpuszczane po zwolnieniu miejsca przez osoby już obecne;
– zostaje przywrócony czas pracy Biura Obsługi Interesantów w poniedziałki do godziny 18:00 (numery z systemu kolejkowego wydawane będą do godziny 17:45);

Skargi
• złożenie skargi osobiście lub inna wizyta u Prezesa Sądu, Wiceprezesa Sądu lub Przewodniczącego Wydziału będzie możliwe po uprzednim umówieniu elektronicznie lub telefonicznie oraz wykazaniu niemożności załatwienia sprawy pocztą elektroniczną lub tradycyjną – na określoną godzinę;

Przyjmowanie pism
• celem umożliwienia stronom składania pism bez wchodzenia do budynku Sądu Rejonowego w Kartuzach przed wejściem do budynku sądu przy ul. Kościuszki 1 będzie wystawiony w godzinach 7:30 – 14:30 pojemnik na pocztę;
• pojemnik będzie opróżniany codziennie po godzinie 14:30;
• cała korespondencja wpływającą do sądu (drogą pocztową, składana na Biurze Podawczym oraz w pojemniku przed budynkiem) będzie poddawana 24 – godzinnej kwarantannie – w sprawach pilnych prosimy o korzystanie dodatkowo z drogi elektronicznej i informowanie o złożeniu pisma o takim charakterze;

Dostęp publiczności do sądu
• osoba zainteresowana uczestniczeniem w rozprawie zgłasza to telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem rozprawy w Biurze Obsługi Interesantów;
• powyższa informacja jest niezwłocznie przekazywana Przewodniczącemu rozprawy, który decyduje co do możliwości wejścia na salę rozpraw publiczności i ilości osób, mając na uwadze konieczność bezpiecznego rozmieszczenia wszystkich osób na sali rozpraw;
• decyzję Przewodniczący przekazuje do Biura Obsługi Interesantów, którego pracownicy informują osoby zainteresowane, przekazując jednocześnie ich dane ze wskazaniem sygnatury i godziny rozprawy ochronie, celem wpuszczenia na teren sądu;