Gru 122016
 

Sygn. akt I Ns 775/16

Dnia 06 grudnia 2016r.

ZARZĄDZENIE

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Kartuzach
w Wydziale I Cywilnym – Marta Sewerynek-Strzyżewska
po rozpoznaniu w dniu 06 grudnia 2016r. w Kartuzach
na posiedzeniu niejawnym
sprawy wszczętej na skutek złożenia przez Rafała Jurasz, Ewelinę Leman, Sławomira Borskiego i Katarzynę Borską wykazu inwentarza po zmarłej Jadwidze Borskiej

zarządza:

na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kartuzach oraz na tablicy ogłoszeń Sądu zamieścić ogłoszenie o treści:
„W dniu 9 listopada 2016r. przed Sądem Rejonowym w Kartuzach Wydziałem I Cywilnym został złożony przez Rafała Jurasz, Ewelinę Leman, Sławomira Borskiego i Katarzynę Borską wykaz inwentarza po Jadwidze Borskiej z domu Wierzińskiej (córce Edwarda i Elżbiety), zmarłej w dniu 28 czerwca 2016r. w Kartuzach, PESEL 55112605665, ostatnio stale zamieszkałej w Kartuzach.
Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

 Opublikowano przez o 09:55

UWAGA !!!

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2, WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO I ZAKWALIFIKOWANIEM POWIATU KARTUSKIEGO DO „OBSZARU CZERWONEGO” ZOSTAJĄ WPROWADZONE NASTĘPUJĄCE OGRANICZENIA W PRACY SĄDU REJONOWEGO W KARTUZACH:

  1. OD DNIA 29 WRZEŚNIA 2020 R. DO ODWOŁANIA NASTĘPUJE ZAMKNIĘCIE DLA INTERESANTÓW:

– BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW – INFORMECJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SĄDU MOŻNA UZYSKAĆ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (nie dotyczy czytelni akt, gdzie przyjmowane będą jedynie osoby uprzednio umówione telefonicznie lub drogą elektroniczną),

– BIURA PODAWCZEGO – MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA KORESPONDENCJI WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB DO SPECJALNEGO POJEMNIKA WYSTAWIONEGO PRZED WEJŚCIEM DO SĄDU (nie dotyczy Prokuratury Rejonowej w Kartuzach, KPP Kartuzy, Urzędu Skarbowego w Kartuzach     i Komorników Sądowych działających przy SR w Kartuzach),

– KASY – MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA OPŁAT WYŁĄCZNIE W DRODZE PRZELEWÓW NA RACHUNKI BANKOWE SĄDU.

  1. UPRASZA SIĘ OSOBY OBJĘTE KWARANTANNĄ LUB NADZOREM EPIDEMIOLOGICZNYM, A WEZWANE DO SĄDU O WCZEŚNIEJSZE INFORMOWANIE O TYM FAKCIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  2. WSZYSTKIE ROZPRAWY I POSIEDZENIA JAWNE WYZNACZONE W SĄDZIE REJONOWYM W KARTUZACH ODBĘDĄ SIĘ W USTALONYCH WCZEŚNIEJ TERMINACH.

W dniu 19.10.2020r. oraz 26.10.2020r. Biuro Obsługi Interesantów będzie czynne do godz. 15:30