Strona Główna

 
UWAGA !!!

Od dnia 27 stycznia 2020 r. Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia akt będzie mieścić się w nowej siedzibie Sądu Rejonowego w Kartuzach przy ul. Kościuszki 1, parter, pok. 0.10.

Uwaga!!!

Od dnia 9 stycznia 2020 r. Biuro Podawcze mieści się w nowej siedzibie Sądu Rejonowego w Kartuzach przy ul. Kościuszki 1, parter, pok. 0.06.

Uwaga!!!

Od dnia 27.12.2019 r. I Wydział Cywilny oraz IV Wydział Pracy Sądu Rejonowego w Kartuzach mieszczą się w nowej siedzibie Sądu przy ul. Kościuszki 1.
Począwszy od dnia 2 stycznia 2020 r. wokandy wyznaczone w ww. wydziałach będą odbywać się w nowej siedzibie Sądu przy ul. Kościuszki 1

UWAGA!!!

Od dnia 9 grudnia 2019 r. III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kartuzach mieści się w nowej siedzibie przy ul. Kościuszki 1. Począwszy od tego dnia wszystkie rozprawy wyznaczone w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich odbywają się w budynku przy ul. Kościuszki 1 w sali 3.02 (III piętro).

UWAGA !!!

Od dnia 2 stycznia 2020 r. KASA Sądu Rejonowego w Kartuzach znajduje się w nowej siedzibie Sądu przy ul. Kościuszki 1 – parter pok. 0.07.

Siedziba sądu:

83-300 Kartuzy, ul. Kościuszki 26,

NIP 589-10-11-610

REGON 001237477

tel.          58 694 94 00

fax:         58 694 94 03

e-mail:   srkartuzy@kartuzy.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów

tel. 58 694-94-09

e-mail: boi@kartuzy.sr.gov.pl

pokój nr 2 (parter)

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 8:00 do 18:00 (11:00 – 11:30 – przerwa)

wtorek – piątek: 8:00 do 15:00 (11:00 – 11:30 – przerwa)

Zakres udzielanych informacji:

  1. Informowanie interesantów o:

– sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu,

– kosztach sądowych,

– sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,

– przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu,

– rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia,

– terminach i miejscach rozpraw oraz kierowanie osób wezwanych do właściwych sal rozpraw,

– wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji,

– numerach kont bankowych sądu,

  1. Informowanie stron o stanie i czynnościach podejmowanych w sprawach sądowych,
  2. Udostępnianie interesantom:

– formularzy sądowych i wzorów pism sądowych,

– list kancelarii komorniczych, adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych,

  1. Podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów,
  2. Udostępnianie interesantom akt spraw sądowych, po uprzednim ich zamówieniu. Składanie zamówień powinno nastąpić przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem – osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Godziny urzędowania:

poniedziałki:         7:30 do 18:00

wtorku – piątek: 7:30 do 15:30

Numery rachunków bankowych

NBP O/O GDAŃSK:

54 1010 1140 0064 4822 3000 0000   (wydatki)

04 1010 1140 0064 4822 3100 0000   (dochody budżetowe: wpisy, opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe)

41 1010 1140 0064 4813 9800 0000   (sumy na zlecenie: zaliczki na poczet opinii biegłych, tłumaczenia)

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO:

37 1130 1121 0006 5594 8790 0001  (RACHUNEK SUMY DEPOZYTOWE PLN) – DO 31.12.2014

10 1130 1121 0006 5594 8790 0002  (RACHUNEK SUMY DEPOZYTOWE USD) – DO 31.12.2014

80 1130 1121 0006 5594 8790 0003  (RACHUNEK SUMY DEPOZYTOWE EUR) – DO 31.12.2014

72 1130 1121 0006 5594 8720 0001   (Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej)

42 1130 1017 0021 1001 0590 0004  (Rachunek sum depozytowych PLN) – OD 1.01.2015

15 1130 1017 0021 1001 0590 0005 (Rachunek sum depozytowych USD) – OD 1.01.2015

96 1130 1017 0021 1001 0590 0002 (Rachunek sum depozytowych EUR) – OD 1.01.2015

26 1130 1017 0021 1001 0590 0001 (Rachunek sum depozytowych CHF) – OD 1.01.2015

69 1130 1017 0021 1001 0590 0003 (Rachunek sum depozytowych GBP) – OD 1.01.2015

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kartuzach:

gminy: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno i Żukowo (§3 pkt 6d Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z dnia 16 października 2014 r.) oraz  sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Kościerzynie (§1 pkt 6c Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. z dnia 15 października 2014 r.)).

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw: obieg dokumentów odbywa się na podstawie Zarządzenia Nr 20/91 Prezesa Sądu Wojewódzkiego, a mianowicie wszystkie przesyłki i pisma kierowane ogólnie do Sądu są przyjmowane przez biuro Podawcze. Następnie segregowane i przkazywane za pokwitowaniem za wydziały lub oddziały. Natomiast pisma kierowane do Prezesa lub Wiceprezesa trafiają do Kierownika Oddziału Administracyjnego i następnie po zarejestrowaniu przedkładane Prezesowi. Z kolei wszystkie pisma wychodzące z Sądu są składane w Biurze Podawczym po czym zaewidencjonowane są w wykazie lisów poleconych, a nastepnie ekspediowane przez pocztę.

Elektorniczne postepowanie upominawcze ( e-Sąd )  https://www.e-sad.gov.pl/

W związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z dnia 9 stycznia 2009 roku, z dniem  1 stycznia 2010 r. zostaje wprowadzone elektroniczne postępowanie upominawcze ( art. 505 28 – 50537 k.p.c)

Nowelizacja ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego– to tylko niektóre korzyści jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tzw. e-Sąd.

Informacje dotyczące istoty elektronicznego postępowania upominawczego oraz sposobów obrony przed wydanym w sprawie nakazem znaleść można w ulotce informacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4360,elektroniczne-postepowanie-upominawcze-ulotka.html

 Opublikowano przez o 08:16