Strona Główna

 
UWAGA

Osoby, które składają wniosek o wpis hipoteki do Księgi wieczystej potrzebują urzędowe poświadczenie złożenia wniosku celem przedstawienia w banku, proszone są o telefoniczne umawianie składania wniosku w BOI

Informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach wznawia pracę orzeczniczą, przy zachowaniu niżej podanych zasad bezpieczeństwa na czas stanu epidemii:

Reguły wejścia i poruszania się po budynku:

 • dostęp do budynku Sądu Rejonowego w Kartuzjach mają wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, nieobjęte kwarantanną ani zamieszkujące wspólnie z osobami odbywającymi kwarantannę;
 • dostęp do budynku sądu jest ograniczony do osób:
 • udających się do Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawczego, kasy,
 • stawiających się na rozprawy lub posiedzenia,
 • stawiających się na wezwanie kuratorów,
 • udających się na umówione spotkanie z Prezesem Sądu, Wiceprezesem Sądu czy Przewodniczącym Wydziału,
 • publiczności – wyłącznie na warunkach określonych poniżej w punkcie „Dostęp publiczności do sądu”.
 • osoby te zostaną wpuszczone po okazaniu ochronie wezwania/zawiadomienia lub sprawdzeniu przez ochronę na liście osób wezwanych/zawiadomionych, potwierdzeniu spotkania i nie wcześniej niż na 15 minut przed wyznaczoną godziną rozprawy/posiedzenia/spotkania – w związku z powyższym uprasza się o nie przychodzenie wcześniej;
 • osoby wchodzące do sądu i przemieszczające się po budynku są obowiązane poddać się następującym rygorom:
 • badaniu temperatury bezdotykowym termometrem (osoby o podwyższonej temperaturze nie zostaną wpuszczone),
 • noszeniu maseczki osłaniającej usta i nos lub przyłbicy w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką (osoby bez jakiejkolwiek osłony twarzy nie zostaną wpuszczone),
 • dezynfekcji rąk przy wejściu,
 • poruszaniu się po terenie sądu jedynie w strefach związanych z czynnościami, z powodu których wynikło stawiennictwo;

 Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze, Kasa:

 • otwarcie z dniem 1 czerwca 2020 r. dla interesantów Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawczego i kasy sądu odbywa się na następujących zasadach:
 • osoby udające się do Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawczego czy kasy zostaną wpuszczone po przestawieniu powodu wizyty,
 • przywracane jest korzystanie z systemu kolejkowego,
 • w Biurze Obsługi Interesantów będą mogły przebywać (poza obsługą) maksymalnie cztery osoby – dwie obsługiwane na stanowiskach obsługi i po jednej w każdej z czytelni akt;
 • w części wspólnej (korytarz) będzie mogło przebywać – po pobraniu numeru z systemu kolejkowego – maksymalnie 5 osób, w wyznaczonych do tego miejscach, kolejne będą oczekiwać na wejście do budynku na zewnątrz (po zgłoszeniu woli wejścia ochronie) i będą wpuszczane po zwolnieniu miejsca przez osoby już obecne;
 • zostaje przywrócony czas pracy Biura Obsługi Interesantów w poniedziałki do godziny 18:00 (numery z systemu kolejkowego wydawane będą do godziny 17:45);

Skargi:

 • złożenie skargi osobiście lub inna wizyta u Prezesa Sądu, Wiceprezesa Sądu lub Przewodniczącego Wydziału będzie możliwe po uprzednim umówieniu elektronicznie lub telefonicznie oraz wykazaniu niemożności załatwienia sprawy pocztą elektroniczną lub tradycyjną – na określoną godzinę;

Przyjmowanie pism:

 • celem umożliwienia stronom składania pism bez wchodzenia do budynku Sądu Rejonowego w Kartuzach przed wejściem do budynku sądu przy ul. Kościuszki 1 będzie wystawiony w godzinach 7:30 – 14:30 pojemnik na pocztę;
 • pojemnik będzie opróżniany codziennie po godzinie 14:30;
 • cała korespondencja wpływającą do sądu (drogą pocztową, składana na Biurze Podawczym oraz w pojemniku przed budynkiem) będzie poddawana 24 – godzinnej kwarantannie – w sprawach pilnych prosimy o korzystanie dodatkowo z drogi elektronicznej i informowanie o złożeniu pisma o takim charakterze;

Dostęp publiczności do sądu:

 • osoba zainteresowana uczestniczeniem w rozprawie zgłasza to telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem rozprawy w Biurze Obsługi Interesantów;
 • powyższa informacja jest niezwłocznie przekazywana Przewodniczącemu rozprawy lub posiedzenia, który decyduje co do możliwości wejścia na salę rozpraw publiczności i ilości osób, mając na uwadze wyżej wskazane reguły i konieczność bezpiecznego rozmieszczenia wszystkich osób na sali rozpraw, jednakże mając również na uwadze, iż odmowa udziału publiczności może nastąpić jedynie wyjątkowo;
 • w przypadku możności udziału w rozprawie jedynie części zgłoszonych osób, Przewodniczący rozprawy czy posiedzenia podejmuję decyzje mając na względzie kolejność zgłoszeń,
 • w przypadku braku możliwości udziału publiczności, Przewodniczący rozprawy lub posiedzenia na wniosek strony celem realizacji zasady jawności winien umożliwić jej przekazywanie przebiegu rozprawy lub posiedzenia za pomocą środków komunikowania się na odległość,
 • decyzję Przewodniczący przekazuje do Biura Obsługi Interesantów, którego pracownicy informują osoby zainteresowane, przekazując jednocześnie ich dane ze wskazaniem sygnatury i godziny rozprawy ochronie, celem wpuszczenia na teren sądu,
 • ogłoszenie wyroku zawsze odbywa się jawnie, osoby stawiające się na ogłoszenie wyroku są wpuszczane przez pracowników ochrony po podaniu powodu wizyty; w przypadku zbyt dużej liczby chętnych Przewodniczący podejmuje decyzję co do ilości osób, które mogą być obecne na sali;

http://www.kartuzy.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarządzenie-w-sprawie-okreslenia-zasad-funkcjonowania-SR-w-Kartu.pdf

Komunikat !!!

Od dnia 24.02.2020 r. wejście do Sądu Rejonowego w Kartuzach
odbywa się poprzez kontrolę za pomocą wykrywacza metalu oraz prześwietlania bagażu przez aparaturę RTG. Osoby uprawnione są  zwolnione z procedury kontroli za okazaniem legitymacji służbowej.

Uwaga !!!

Począwszy od dnia 3 lutego 2020 r. informacje w sprawach wieczystoksięgowych udzielane są w Biurze Obsługi Interesantów. W tym też miejscu przyjmowane są wnioski w sprawach wieczystoksięgowych, wydawane są odpisy z ksiąg wieczystych oraz udostępnianie są do wglądu akta ksiąg wieczystych. 

UWAGA !!!

Z dniem 1 lutego 2020 r. zmianie uległa siedziba Sądu Rejonowego w Kartuzach. Adres nowej siedziby:

Sąd Rejonowy w Kartuzach

ul. Kościuszki 1

83-300 Kartuzy

Wykaz najważniejszych pomieszczeń:

Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnia akt – pok. 0.10 (parter)

– informacje w sprawach cywilnych, karych, rodzinnych i nieletnich oraz w sprawach z zakresu prawa pracy – tel. 58 779-68-14 lub 58 779-68-16

– informacje w sprawach wieczystoksięgowych – tel. 58 779-68-15

Biuro Podawcze – pok. 0.06 (parter) – tel. 58 779-68-17 lub 58 779-68-18

Kasa – pok. 0.07 (parter) – tel. 58 779-68-13

Wszystkie sale rozpraw mieszczą się w nowej części budynku.

Siedziba sądu: 83-300 Kartuzy, ul. Kościuszki 1,

NIP 589-10-11-610

REGON 001237477

tel.          58 779 68 00

fax:         58 779 69 80

e-mail:   srkartuzy@kartuzy.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów

ul. Kościuszki 1

83-300 Kartuzy

pokój nr 0.10 (parter)

tel. 58 779-68-14, 58 779-68-15 lub 58 779-68-16

e-mail: boi@kartuzy.sr.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 8:00 do 18:00 (11:00 – 11:30 – przerwa)

wtorek – piątek: 8:00 do 15:00 (11:00 – 11:30 – przerwa)

Zakres udzielanych informacji:

 1. Informowanie interesantów o:

– sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu,

– kosztach sądowych,

– sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,

– przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu,

– rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia,

– terminach i miejscach rozpraw oraz kierowanie osób wezwanych do właściwych sal rozpraw,

– wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji,

– numerach kont bankowych sądu,

 1. Informowanie stron o stanie i czynnościach podejmowanych w sprawach sądowych,
 2. Udostępnianie interesantom:

– formularzy sądowych i wzorów pism sądowych,

– list kancelarii komorniczych, adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych,

 1. Podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów,
 2. Udostępnianie interesantom akt spraw sądowych, po uprzednim ich zamówieniu. Składanie zamówień powinno nastąpić przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem – osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Godziny urzędowania:

poniedziałki:         7:30 do 18:00

wtorku – piątek: 7:30 do 15:30

Numery rachunków bankowych

NBP O/O GDAŃSK:

54 1010 1140 0064 4822 3000 0000   (wydatki)

04 1010 1140 0064 4822 3100 0000   (dochody budżetowe: wpisy, opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe)

41 1010 1140 0064 4813 9800 0000   (sumy na zlecenie: zaliczki na poczet opinii biegłych, tłumaczenia)

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO:

37 1130 1121 0006 5594 8790 0001  (RACHUNEK SUMY DEPOZYTOWE PLN) – DO 31.12.2014

10 1130 1121 0006 5594 8790 0002  (RACHUNEK SUMY DEPOZYTOWE USD) – DO 31.12.2014

80 1130 1121 0006 5594 8790 0003  (RACHUNEK SUMY DEPOZYTOWE EUR) – DO 31.12.2014

72 1130 1121 0006 5594 8720 0001   (Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej)

42 1130 1017 0021 1001 0590 0004  (Rachunek sum depozytowych PLN) – OD 1.01.2015

15 1130 1017 0021 1001 0590 0005 (Rachunek sum depozytowych USD) – OD 1.01.2015

96 1130 1017 0021 1001 0590 0002 (Rachunek sum depozytowych EUR) – OD 1.01.2015

26 1130 1017 0021 1001 0590 0001 (Rachunek sum depozytowych CHF) – OD 1.01.2015

69 1130 1017 0021 1001 0590 0003 (Rachunek sum depozytowych GBP) – OD 1.01.2015

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kartuzach:

gminy: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno i Żukowo (§3 pkt 6d Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z dnia 16 października 2014 r.) oraz  sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Kościerzynie (§1 pkt 6c Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. z dnia 15 października 2014 r.)).

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw: obieg dokumentów odbywa się na podstawie Zarządzenia Nr 20/91 Prezesa Sądu Wojewódzkiego, a mianowicie wszystkie przesyłki i pisma kierowane ogólnie do Sądu są przyjmowane przez biuro Podawcze. Następnie segregowane i przekazywane za pokwitowaniem za wydziały lub oddziały. Natomiast pisma kierowane do Prezesa lub Wiceprezesa trafiają do Kierownika Oddziału Administracyjnego i następnie po zarejestrowaniu przedkładane Prezesowi. Z kolei wszystkie pisma wychodzące z Sądu są składane w Biurze Podawczym po czym zaewidencjonowane są w wykazie lisów poleconych, a następnie ekspediowane przez pocztę.

Elektroniczne postępowanie upominawcze ( e-Sąd )  https://www.e-sad.gov.pl/

W związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z dnia 9 stycznia 2009 roku, z dniem  1 stycznia 2010 r. zostaje wprowadzone elektroniczne postępowanie upominawcze ( art. 505 28 – 50537 k.p.c)

Nowelizacja ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego– to tylko niektóre korzyści jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tzw. e-Sąd.

Informacje dotyczące istoty elektronicznego postępowania upominawczego oraz sposobów obrony przed wydanym w sprawie nakazem znaleźć można w ulotce informacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4360,elektroniczne-postepowanie-upominawcze-ulotka.html

 Opublikowano przez o 08:16

UWAGA !!!

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2, WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO I ZAKWALIFIKOWANIEM POWIATU KARTUSKIEGO DO „OBSZARU CZERWONEGO” ZOSTAJĄ WPROWADZONE NASTĘPUJĄCE OGRANICZENIA W PRACY SĄDU REJONOWEGO W KARTUZACH:

 1. OD DNIA 29 WRZEŚNIA 2020 R. DO ODWOŁANIA NASTĘPUJE ZAMKNIĘCIE DLA INTERESANTÓW:

– BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW – INFORMECJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SĄDU MOŻNA UZYSKAĆ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (nie dotyczy czytelni akt, gdzie przyjmowane będą jedynie osoby uprzednio umówione telefonicznie lub drogą elektroniczną),

– BIURA PODAWCZEGO – MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA KORESPONDENCJI WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB DO SPECJALNEGO POJEMNIKA WYSTAWIONEGO PRZED WEJŚCIEM DO SĄDU (nie dotyczy Prokuratury Rejonowej w Kartuzach, KPP Kartuzy, Urzędu Skarbowego w Kartuzach     i Komorników Sądowych działających przy SR w Kartuzach),

– KASY – MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA OPŁAT WYŁĄCZNIE W DRODZE PRZELEWÓW NA RACHUNKI BANKOWE SĄDU.

 1. UPRASZA SIĘ OSOBY OBJĘTE KWARANTANNĄ LUB NADZOREM EPIDEMIOLOGICZNYM, A WEZWANE DO SĄDU O WCZEŚNIEJSZE INFORMOWANIE O TYM FAKCIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 2. WSZYSTKIE ROZPRAWY I POSIEDZENIA JAWNE WYZNACZONE W SĄDZIE REJONOWYM W KARTUZACH ODBĘDĄ SIĘ W USTALONYCH WCZEŚNIEJ TERMINACH.

W dniu 19.10.2020r. oraz 26.10.2020r. Biuro Obsługi Interesantów będzie czynne do godz. 15:30