Strona Główna

 
UWAGA !!!

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2 I ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM NA TERENIE KRAJU DO DNIA 30 KWIETNIA 2020 R. (Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA):

  1. ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW BĘDZIE BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW, BIURO PODAWCZE ORAZ KASA SĄDU.

WSZELKIE INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SĄDU UDZIELANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE POD NUMERAMI TELEFONU 58 779-68-14, 58 779-68-16 (INFORMACJA W SPRAWACH CYWILNYCH, KARNYCH, RODZINNYCH I Z ZAKRESU PRAWA PRACY) ORAZ 58 779-68-15 (INFORMACJA W SPRAWACH WIECZYSTOKSIĘGOWYCH) BĄDŹ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: BOI@KARTUZY.SR.GOV.PL

CZAS PRACY SĄDU REJONOWEGO W KARTUZACH W PONIEDZIAŁKI  USTALA SIĘ OD GODZ. 7:30 DO GODZ. 15:30.

NALEŻNOŚCI SĄDOWE NALEŻY REGULOWAĆ WYŁĄCZNIE NA RACHUNKI BANKOWE SĄDU.

KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ.

2. ODWOŁUJE SIĘ WSZYSTKIE ROZPRAWY I POSIEDZENIA JAWNE WYZNACZONE W SĄDZIE REJONOWYM W KARTUZACH DO DNIA 30 KWIETNIA 2020 R. (Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA), ZA WYJĄTKIEM SPRAW:

01.04.2020 r.  – II K 942/19

02.04.2020 r. – III Nsm 200/20

06.04.2020 r. – II K 27/20, II K 51/20

08.04.2020 r. – I Ns 40/20, II K 960/19

14.04.2020 r. – III RNs 58/20

23.04.2020 r. – II K 922/19

28.04.2020 r. – II K 193/20

3. WSTRZYMUJE SIĘ WYZNACZANIE TERMINÓW ROZPRAW I POSIEDZEŃ JAWNYCH NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2020 ROKU, POZA SPRAWAMI PILNYMI OKREŚLONYMI W ZARZĄDZENIU PREZESA SĄDU REJONOWEGO W KARTUZACH Z DNIA 12 I 16 MARCA 2020 R. NR 13/20;

4. BUDYNEK SĄDU REJONOWEGO W KARTUZACH ZOSTAJE ZAMKNIĘTY DLA INTERESANTÓW POZA OSOBAMI ZAWIADOMIONYMI I WEZWANYMI NA SPRAWY, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ. OSOBY TE ZOSTANĄ WPUSZCZONE PO OKAZANIU WEZWANIA (ZAWIADOMIENIA) LUB SPRAWDZENIU PRZEZ OCHRONĘ BUDYNKU NA LIŚCIE OSÓB WYSZCZEGÓLNIONYCH NA WOKANDZIE ORAZ PO DOKONANIU BADANIA TEMPERATURY. OSOBY O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE NIE ZOSTANĄ WPUSZCZONE.

5. ODWOŁUJE SIĘ PRZYJĘCIA INTERESANTÓW PRZEZ PREZESA SĄDU, WICEPREZESA SĄDU ORAZ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW.

6. KURATORZY ZAWODOWI PEŁNIĄ DYŻURY WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE. ZAWIESZA SIĘ WYKONYWANIE PRZEZ NICH ZADAŃ SŁUŻBOWYCH W ŚRODOWISKU PODOPIECZNYCH, ZA WYJĄTKIEM SPRAW, W KTÓRYCH ISTNIEJE REALNE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA PODOPIECZNEGO (UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA). USTALENIA W PROWADZONYCH SPRAWACH DOKONYWANE BĘDĄ ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU LUB POCZTY ELEKTRONICZNEJ. ZAWIESZA SIĘ WYKONYWANIE PRZEZ SĄDOWYCH KURATORÓW SPOŁECZNYCH ZLECONYCH IM ZADAŃ W ŚRODOWISKU PODOPIECZNYCH.

7. WSTRZYMUJE SIĘ WYSYŁKĘ WSZELKICH PISM SĄDOWYCH, Z KTÓRYMI ZWIĄZANE SĄ ŚRODKI ODWOŁAWCZE I INNE TERMINY PROCESOWE (SĄDOWE) Z WYŁĄCZENIEM SPRAWY PILNYCH, EGZEKUCYJNYCH ORAZ WIECZYSTOKSIĘGOWYCH (NIE DOTYCZY TO SPRAW, W KTÓRYCH WW. PISMA ZOSTAŁY JUŻ WYSŁANE), CHYBA, ŻE PISMO I JEGO REALIZACJA MOGĄ NASTĄPIĆ DROGĄ MAILOWĄ.

8. WSTRZYMUJE SIĘ PRZEKAZYWANIE AKT SPRAW WRAZ ZE ŚRODKAMI ODWOŁAWCZYMI SĄDOWI ODWOŁAWCZEMU, POZA SPRAWAMI PILNYMI (DECYZJĘ CO DO WYSŁANIE TAKIEJ KORESPONDENCJI PODEJMUJE PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU PO PRZEDSTAWIENIU PRZEZ KIEROWNIKA SEKRETARIATU).

9. OD DNIA 26 MARCA 2020 R. DO DNIA 30 KWIETNIA 2020 R., CELEM UMOŻLIWIENIA STRONOM SKŁADANIE PISM BEZPOŚREDNIO DO SĄDU REJONOWEGO W KARTUZACH PRZY UTRZYMANIU RYGORÓW ZWIĄZANYCH Z BRAKIEM DOSTĘPU DO BIURA PODAWCZEGO, PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU SĄDU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 1 BĘDZIE WYSTAWIONY POJEMNIK NA POCZTĘ.                                                              OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE CODZIENNIE O GODZ. 14:30 I WYSTAWIANY BĘDZIE KOLEJNEGO DNIA O GODZ. 7:30.                      KORESPONDENCJA PRZECHOWYWANA BĘDZIE PRZEZ 24 GODZINY, A NASTĘPNIE PRZY REJESTRACJI NADAWANA BĘDZIE DATA WPŁYWU Z DNIA JEGO OPRÓŻNIENIA.

http://www.kartuzy.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/Zarządzenie-Zamknięcie-Sądu2.pdf

http://www.kartuzy.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/Zarządzenie-Nr-13-20_001.pdf

http://www.kartuzy.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/Zarządzenie-Nr-14-20.pdf

http://www.kartuzy.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/Zarządzenie-Nr-15-20.pdf

http://www.kartuzy.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/Zarządzenie-nr-16-20.pdf

http://www.kartuzy.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/Zarządzenie-17-200001.pdf

Komunikat !!!

Od dnia 24.02.2020 r. wejście do Sądu Rejonowego w Kartuzach
odbywa się poprzez kontrolę za pomocą wykrywacza metalu oraz prześwietlania bagażu przez aparaturę RTG. Osoby uprawnione są  zwolnione z procedury kontroli za okazaniem legitymacji służbowej.

Uwaga !!!

Począwszy od dnia 3 lutego 2020 r. informacje w sprawach wieczystoksięgowych udzielane są w Biurze Obsługi Interesantów. W tym też miejscu przyjmowane są wnioski w sprawach wieczystoksięgowych, wydawane są odpisy z ksiąg wieczystych oraz udostępnianie są do wglądu akta ksiąg wieczystych. 

UWAGA !!!

Z dniem 1 lutego 2020 r. zmianie uległa siedziba Sądu Rejonowego w Kartuzach. Adres nowej siedziby:

Sąd Rejonowy w Kartuzach

ul. Kościuszki 1

83-300 Kartuzy

Wykaz najważniejszych pomieszczeń:

Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnia akt – pok. 0.10 (parter)

– informacje w sprawach cywilnych, karych, rodzinnych i nieletnich oraz w sprawach z zakresu prawa pracy – tel. 58 779-68-14 lub 58 779-68-16

– informacje w sprawach wieczystoksięgowych – tel. 58 779-68-15

Biuro Podawcze – pok. 0.06 (parter) – tel. 58 779-68-17 lub 58 779-68-18

Kasa – pok. 0.07 (parter) – tel. 58 779-68-13

Wszystkie sale rozpraw mieszczą się w nowej części budynku.

Siedziba sądu: 83-300 Kartuzy, ul. Kościuszki 1,

NIP 589-10-11-610

REGON 001237477

tel.          58 779 68 00

fax:         58 779 69 80

e-mail:   srkartuzy@kartuzy.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów

ul. Kościuszki 1

83-300 Kartuzy

pokój nr 0.10 (parter)

tel. 58 779-68-14, 58 779-68-15 lub 58 779-68-16

e-mail: boi@kartuzy.sr.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 8:00 do 18:00 (11:00 – 11:30 – przerwa)

wtorek – piątek: 8:00 do 15:00 (11:00 – 11:30 – przerwa)

Zakres udzielanych informacji:

  1. Informowanie interesantów o:

– sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu,

– kosztach sądowych,

– sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,

– przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu,

– rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia,

– terminach i miejscach rozpraw oraz kierowanie osób wezwanych do właściwych sal rozpraw,

– wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji,

– numerach kont bankowych sądu,

  1. Informowanie stron o stanie i czynnościach podejmowanych w sprawach sądowych,
  2. Udostępnianie interesantom:

– formularzy sądowych i wzorów pism sądowych,

– list kancelarii komorniczych, adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych,

  1. Podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów,
  2. Udostępnianie interesantom akt spraw sądowych, po uprzednim ich zamówieniu. Składanie zamówień powinno nastąpić przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem – osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Godziny urzędowania:

poniedziałki:         7:30 do 18:00

wtorku – piątek: 7:30 do 15:30

Numery rachunków bankowych

NBP O/O GDAŃSK:

54 1010 1140 0064 4822 3000 0000   (wydatki)

04 1010 1140 0064 4822 3100 0000   (dochody budżetowe: wpisy, opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe)

41 1010 1140 0064 4813 9800 0000   (sumy na zlecenie: zaliczki na poczet opinii biegłych, tłumaczenia)

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO:

37 1130 1121 0006 5594 8790 0001  (RACHUNEK SUMY DEPOZYTOWE PLN) – DO 31.12.2014

10 1130 1121 0006 5594 8790 0002  (RACHUNEK SUMY DEPOZYTOWE USD) – DO 31.12.2014

80 1130 1121 0006 5594 8790 0003  (RACHUNEK SUMY DEPOZYTOWE EUR) – DO 31.12.2014

72 1130 1121 0006 5594 8720 0001   (Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej)

42 1130 1017 0021 1001 0590 0004  (Rachunek sum depozytowych PLN) – OD 1.01.2015

15 1130 1017 0021 1001 0590 0005 (Rachunek sum depozytowych USD) – OD 1.01.2015

96 1130 1017 0021 1001 0590 0002 (Rachunek sum depozytowych EUR) – OD 1.01.2015

26 1130 1017 0021 1001 0590 0001 (Rachunek sum depozytowych CHF) – OD 1.01.2015

69 1130 1017 0021 1001 0590 0003 (Rachunek sum depozytowych GBP) – OD 1.01.2015

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kartuzach:

gminy: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno i Żukowo (§3 pkt 6d Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z dnia 16 października 2014 r.) oraz  sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Kościerzynie (§1 pkt 6c Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. z dnia 15 października 2014 r.)).

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw: obieg dokumentów odbywa się na podstawie Zarządzenia Nr 20/91 Prezesa Sądu Wojewódzkiego, a mianowicie wszystkie przesyłki i pisma kierowane ogólnie do Sądu są przyjmowane przez biuro Podawcze. Następnie segregowane i przkazywane za pokwitowaniem za wydziały lub oddziały. Natomiast pisma kierowane do Prezesa lub Wiceprezesa trafiają do Kierownika Oddziału Administracyjnego i następnie po zarejestrowaniu przedkładane Prezesowi. Z kolei wszystkie pisma wychodzące z Sądu są składane w Biurze Podawczym po czym zaewidencjonowane są w wykazie lisów poleconych, a nastepnie ekspediowane przez pocztę.

Elektorniczne postepowanie upominawcze ( e-Sąd )  https://www.e-sad.gov.pl/

W związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z dnia 9 stycznia 2009 roku, z dniem  1 stycznia 2010 r. zostaje wprowadzone elektroniczne postępowanie upominawcze ( art. 505 28 – 50537 k.p.c)

Nowelizacja ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego– to tylko niektóre korzyści jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tzw. e-Sąd.

Informacje dotyczące istoty elektronicznego postępowania upominawczego oraz sposobów obrony przed wydanym w sprawie nakazem znaleść można w ulotce informacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4360,elektroniczne-postepowanie-upominawcze-ulotka.html

 Opublikowano przez o 08:16

Komunikat !!!

Od dnia 24.02.2020 r. wejście do Sądu Rejonowego w Kartuzach
odbywa się poprzez kontrolę za pomocą wykrywacza metalu oraz prześwietlania bagażu przez aparaturę RTG. Osoby uprawnione są  zwolnione z procedury kontroli za okazaniem legitymacji służbowej.