Strona Główna

 
Informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach wznawia pracę orzeczniczą, przy zachowaniu niżej podanych zasad bezpieczeństwa na czas stanu epidemii:

Reguły wejścia i poruszania się po budynku:

 • dostęp do budynku Sądu Rejonowego w Kartuzjach mają wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, nieobjęte kwarantanną ani zamieszkujące wspólnie z osobami odbywającymi kwarantannę;
 • dostęp do budynku sądu jest ograniczony do osób:
 • udających się do Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawczego, kasy,
 • stawiających się na rozprawy lub posiedzenia,
 • stawiających się na wezwanie kuratorów,
 • udających się na umówione spotkanie z Prezesem Sądu, Wiceprezesem Sądu czy Przewodniczącym Wydziału,
 • osoby te zostaną wpuszczone po okazaniu ochronie wezwania/zawiadomienia lub sprawdzeniu przez ochronę na liście osób wezwanych/zawiadomionych, potwierdzeniu spotkania i nie wcześniej niż na 15 minut przed wyznaczoną godziną rozprawy/posiedzenia/spotkania – w związku z powyższym uprasza się o nie przychodzenie wcześniej;
 • osoby wchodzące do sądu i przemieszczające się po budynku są obowiązane poddać się następującym rygorom:
 • badaniu temperatury bezdotykowym termometrem (osoby o podwyższonej temperaturze nie zostaną wpuszczone),
 • noszeniu maseczki osłaniającej usta i nos lub przyłbicy w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką (osoby bez jakiejkolwiek osłony twarzy nie zostaną wpuszczone),
 • dezynfekcji rąk przy wejściu,
 • poruszaniu się po terenie sądu jedynie w strefach związanych z czynnościami, z powodu których wynikło stawiennictwo;

 Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze, Kasa:

 • otwarcie z dniem 1 czerwca 2020 r. dla interesantów Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawczego i kasy sądu odbywa się na następujących zasadach:
 • osoby udające się do Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawczego czy kasy zostaną wpuszczone po przestawieniu powodu wizyty,
 • przywracane jest korzystanie z systemu kolejkowego,
 • w Biurze Obsługi Interesantów będą mogły przebywać (poza obsługą) maksymalnie cztery osoby – dwie obsługiwane na stanowiskach obsługi i po jednej w każdej z czytelni akt;
 • w części wspólnej (korytarz) będzie mogło przebywać – po pobraniu numeru z systemu kolejkowego – maksymalnie 5 osób, w wyznaczonych do tego miejscach, kolejne będą oczekiwać na wejście do budynku na zewnątrz (po zgłoszeniu woli wejścia ochronie) i będą wpuszczane po zwolnieniu miejsca przez osoby już obecne;
 • zostaje przywrócony czas pracy Biura Obsługi Interesantów w poniedziałki do godziny 18:00 (numery z systemu kolejkowego wydawane będą do godziny 17:45);

Skargi:

 • złożenie skargi osobiście lub inna wizyta u Prezesa Sądu, Wiceprezesa Sądu lub Przewodniczącego Wydziału będzie możliwe po uprzednim umówieniu elektronicznie lub telefonicznie oraz wykazaniu niemożności załatwienia sprawy pocztą elektroniczną lub tradycyjną – na określoną godzinę;

Przyjmowanie pism:

 • celem umożliwienia stronom składania pism bez wchodzenia do budynku Sądu Rejonowego w Kartuzach przed wejściem do budynku sądu przy ul. Kościuszki 1 będzie wystawiony w godzinach 7:30 – 14:30 pojemnik na pocztę;
 • pojemnik będzie opróżniany codziennie po godzinie 14:30;
 • cała korespondencja wpływającą do sądu (drogą pocztową, składana na Biurze Podawczym oraz w pojemniku przed budynkiem) będzie poddawana 24 – godzinnej kwarantannie – w sprawach pilnych prosimy o korzystanie dodatkowo z drogi elektronicznej i informowanie o złożeniu pisma o takim charakterze;

Dostęp publiczności do sądu:

 • osoba zainteresowana uczestniczeniem w rozprawie zgłasza to telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem rozprawy w Biurze Obsługi Interesantów;
 • powyższa informacja jest niezwłocznie przekazywana Przewodniczącemu rozprawy, który decyduje co do możliwości wejścia na salę rozpraw publiczności i ilości osób, mając na uwadze konieczność bezpiecznego rozmieszczenia wszystkich osób na sali rozpraw;
 • decyzję Przewodniczący przekazuje do Biura Obsługi Interesantów, którego pracownicy informują osoby zainteresowane, przekazując jednocześnie ich dane ze wskazaniem sygnatury i godziny rozprawy ochronie, celem wpuszczenia na teren sądu;

http://www.kartuzy.sr.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarządzenie-w-sprawie-okreslenia-zasad-funkcjonowania-SR-w-Kartu.pdf

Komunikat !!!

Od dnia 24.02.2020 r. wejście do Sądu Rejonowego w Kartuzach
odbywa się poprzez kontrolę za pomocą wykrywacza metalu oraz prześwietlania bagażu przez aparaturę RTG. Osoby uprawnione są  zwolnione z procedury kontroli za okazaniem legitymacji służbowej.

Uwaga !!!

Począwszy od dnia 3 lutego 2020 r. informacje w sprawach wieczystoksięgowych udzielane są w Biurze Obsługi Interesantów. W tym też miejscu przyjmowane są wnioski w sprawach wieczystoksięgowych, wydawane są odpisy z ksiąg wieczystych oraz udostępnianie są do wglądu akta ksiąg wieczystych. 

UWAGA !!!

Z dniem 1 lutego 2020 r. zmianie uległa siedziba Sądu Rejonowego w Kartuzach. Adres nowej siedziby:

Sąd Rejonowy w Kartuzach

ul. Kościuszki 1

83-300 Kartuzy

Wykaz najważniejszych pomieszczeń:

Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnia akt – pok. 0.10 (parter)

– informacje w sprawach cywilnych, karych, rodzinnych i nieletnich oraz w sprawach z zakresu prawa pracy – tel. 58 779-68-14 lub 58 779-68-16

– informacje w sprawach wieczystoksięgowych – tel. 58 779-68-15

Biuro Podawcze – pok. 0.06 (parter) – tel. 58 779-68-17 lub 58 779-68-18

Kasa – pok. 0.07 (parter) – tel. 58 779-68-13

Wszystkie sale rozpraw mieszczą się w nowej części budynku.

Siedziba sądu: 83-300 Kartuzy, ul. Kościuszki 1,

NIP 589-10-11-610

REGON 001237477

tel.          58 779 68 00

fax:         58 779 69 80

e-mail:   srkartuzy@kartuzy.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów

ul. Kościuszki 1

83-300 Kartuzy

pokój nr 0.10 (parter)

tel. 58 779-68-14, 58 779-68-15 lub 58 779-68-16

e-mail: boi@kartuzy.sr.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 8:00 do 18:00 (11:00 – 11:30 – przerwa)

wtorek – piątek: 8:00 do 15:00 (11:00 – 11:30 – przerwa)

Zakres udzielanych informacji:

 1. Informowanie interesantów o:

– sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu,

– kosztach sądowych,

– sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,

– przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu,

– rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia,

– terminach i miejscach rozpraw oraz kierowanie osób wezwanych do właściwych sal rozpraw,

– wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji,

– numerach kont bankowych sądu,

 1. Informowanie stron o stanie i czynnościach podejmowanych w sprawach sądowych,
 2. Udostępnianie interesantom:

– formularzy sądowych i wzorów pism sądowych,

– list kancelarii komorniczych, adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych,

 1. Podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów,
 2. Udostępnianie interesantom akt spraw sądowych, po uprzednim ich zamówieniu. Składanie zamówień powinno nastąpić przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem – osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Godziny urzędowania:

poniedziałki:         7:30 do 18:00

wtorku – piątek: 7:30 do 15:30

Numery rachunków bankowych

NBP O/O GDAŃSK:

54 1010 1140 0064 4822 3000 0000   (wydatki)

04 1010 1140 0064 4822 3100 0000   (dochody budżetowe: wpisy, opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe)

41 1010 1140 0064 4813 9800 0000   (sumy na zlecenie: zaliczki na poczet opinii biegłych, tłumaczenia)

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO:

37 1130 1121 0006 5594 8790 0001  (RACHUNEK SUMY DEPOZYTOWE PLN) – DO 31.12.2014

10 1130 1121 0006 5594 8790 0002  (RACHUNEK SUMY DEPOZYTOWE USD) – DO 31.12.2014

80 1130 1121 0006 5594 8790 0003  (RACHUNEK SUMY DEPOZYTOWE EUR) – DO 31.12.2014

72 1130 1121 0006 5594 8720 0001   (Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej)

42 1130 1017 0021 1001 0590 0004  (Rachunek sum depozytowych PLN) – OD 1.01.2015

15 1130 1017 0021 1001 0590 0005 (Rachunek sum depozytowych USD) – OD 1.01.2015

96 1130 1017 0021 1001 0590 0002 (Rachunek sum depozytowych EUR) – OD 1.01.2015

26 1130 1017 0021 1001 0590 0001 (Rachunek sum depozytowych CHF) – OD 1.01.2015

69 1130 1017 0021 1001 0590 0003 (Rachunek sum depozytowych GBP) – OD 1.01.2015

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kartuzach:

gminy: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno i Żukowo (§3 pkt 6d Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z dnia 16 października 2014 r.) oraz  sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Kościerzynie (§1 pkt 6c Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. z dnia 15 października 2014 r.)).

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw: obieg dokumentów odbywa się na podstawie Zarządzenia Nr 20/91 Prezesa Sądu Wojewódzkiego, a mianowicie wszystkie przesyłki i pisma kierowane ogólnie do Sądu są przyjmowane przez biuro Podawcze. Następnie segregowane i przekazywane za pokwitowaniem za wydziały lub oddziały. Natomiast pisma kierowane do Prezesa lub Wiceprezesa trafiają do Kierownika Oddziału Administracyjnego i następnie po zarejestrowaniu przedkładane Prezesowi. Z kolei wszystkie pisma wychodzące z Sądu są składane w Biurze Podawczym po czym zaewidencjonowane są w wykazie lisów poleconych, a następnie ekspediowane przez pocztę.

Elektroniczne postępowanie upominawcze ( e-Sąd )  https://www.e-sad.gov.pl/

W związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z dnia 9 stycznia 2009 roku, z dniem  1 stycznia 2010 r. zostaje wprowadzone elektroniczne postępowanie upominawcze ( art. 505 28 – 50537 k.p.c)

Nowelizacja ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego– to tylko niektóre korzyści jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tzw. e-Sąd.

Informacje dotyczące istoty elektronicznego postępowania upominawczego oraz sposobów obrony przed wydanym w sprawie nakazem znaleźć można w ulotce informacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4360,elektroniczne-postepowanie-upominawcze-ulotka.html

 Opublikowano przez o 08:16

Komunikat !!!

Od dnia 24.02.2020 r. wejście do Sądu Rejonowego w Kartuzach
odbywa się poprzez kontrolę za pomocą wykrywacza metalu oraz prześwietlania bagażu przez aparaturę RTG. Osoby uprawnione są  zwolnione z procedury kontroli za okazaniem legitymacji służbowej.

Informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Kartuzach wznawia pracę orzeczniczą, przy zachowaniu niżej podanych zasad bezpieczeństwa na czas stanu epidemii:

Reguły wejście i poruszania się po budynku

• dostęp do budynku Sądu Rejonowego w Kartuzjach mają wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, nieobjęte kwarantanną ani zamieszkujące wspólnie z osobami odbywającymi kwarantannę;
• dostęp do budynku sądu jest ograniczony do osób:
– udających się do Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawczego, kasy,
– stawiających się na rozprawy lub posiedzenia,
– stawiających się na wezwanie kuratorów,
– udających się na umówione spotkanie z Prezesem Sądu, Wiceprezesem Sądu czy Przewodniczącym Wydziału,
• osoby te zostaną wpuszczone po okazaniu ochronie wezwania/zawiadomienia lub sprawdzeniu przez ochronę na liście osób wezwanych/zawiadomionych, potwierdzeniu spotkania i nie wcześniej niż na 15 minut przed wyznaczoną godziną rozprawy/posiedzenia/spotkania – w związku z powyższym uprasza się o nie przychodzenie wcześniej;
• osoby wchodzące do sądu i przemieszczające się po budynku są obowiązane poddać się następującym rygorom:
– badaniu temperatury bezdotykowym termometrem (osoby o podwyższonej temperaturze nie zostaną wpuszczone),
– noszeniu maseczki osłaniającej usta i nos lub przyłbicy w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką (osoby bez jakiejkolwiek osłony twarzy nie zostaną wpuszczone),
– dezynfekcji rąk przy wejściu,
– poruszaniu się po terenie sądu jedynie w strefach związanych z czynnościami, z powodu których wynikło stawiennictwo;

Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze, kasa

• otwarcie z dniem 1 czerwca 2020 r. dla interesantów Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawczego i kasy sądu odbywa się na następujących zasadach:
– osoby udające się do Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawczego czy kasy zostaną wpuszczone po przestawieniu powodu wizyty,
– przywracane jest korzystanie z systemu kolejkowego,
– w Biurze Obsługi Interesantów będą mogły przebywać (poza obsługą) maksymalnie cztery osoby – dwie obsługiwane na stanowiskach obsługi i po jednej w każdej z czytelni akt;
– w części wspólnej (korytarz) będzie mogło przebywać – po pobraniu numeru z systemu kolejkowego – maksymalnie 5 osób, w wyznaczonych do tego miejscach, kolejne będą oczekiwać na wejście do budynku na zewnątrz (po zgłoszeniu woli wejścia ochronie) i będą wpuszczane po zwolnieniu miejsca przez osoby już obecne;
– zostaje przywrócony czas pracy Biura Obsługi Interesantów w poniedziałki do godziny 18:00 (numery z systemu kolejkowego wydawane będą do godziny 17:45);

Skargi
• złożenie skargi osobiście lub inna wizyta u Prezesa Sądu, Wiceprezesa Sądu lub Przewodniczącego Wydziału będzie możliwe po uprzednim umówieniu elektronicznie lub telefonicznie oraz wykazaniu niemożności załatwienia sprawy pocztą elektroniczną lub tradycyjną – na określoną godzinę;

Przyjmowanie pism
• celem umożliwienia stronom składania pism bez wchodzenia do budynku Sądu Rejonowego w Kartuzach przed wejściem do budynku sądu przy ul. Kościuszki 1 będzie wystawiony w godzinach 7:30 – 14:30 pojemnik na pocztę;
• pojemnik będzie opróżniany codziennie po godzinie 14:30;
• cała korespondencja wpływającą do sądu (drogą pocztową, składana na Biurze Podawczym oraz w pojemniku przed budynkiem) będzie poddawana 24 – godzinnej kwarantannie – w sprawach pilnych prosimy o korzystanie dodatkowo z drogi elektronicznej i informowanie o złożeniu pisma o takim charakterze;

Dostęp publiczności do sądu
• osoba zainteresowana uczestniczeniem w rozprawie zgłasza to telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem rozprawy w Biurze Obsługi Interesantów;
• powyższa informacja jest niezwłocznie przekazywana Przewodniczącemu rozprawy, który decyduje co do możliwości wejścia na salę rozpraw publiczności i ilości osób, mając na uwadze konieczność bezpiecznego rozmieszczenia wszystkich osób na sali rozpraw;
• decyzję Przewodniczący przekazuje do Biura Obsługi Interesantów, którego pracownicy informują osoby zainteresowane, przekazując jednocześnie ich dane ze wskazaniem sygnatury i godziny rozprawy ochronie, celem wpuszczenia na teren sądu;